دستگاهی به نام درایو به تابلو فرمان متصل شده و باعث حرکت نرم آسانسور می‌شود. در حقیقت به کمک درایو، استارت و استوپ آسانسور به نرمی صورت می‌گیرد.