رویزیون دستگاه یا تابلوی کوچکی است که بر روی تابلو فرمان نصب شده و باید گفت که مرکز فرمان دوم آسانسور محسوب می‌شود.